SAGORIJEVA

DRVO SAGORIJEVA U SLEDEĆIMA FAZAMA:

Faza 1 – Zagrijavanje i sušenje drveta. Kad drvo dođe u kontakt sa toplotom dolazi do zagrijavanja i pri temperaturi od oko 100 C voda u drvetu počinje isparavati i drvo se počinje sušiti. Nakon što je voda izbačena iz drveta nastupa druga faza.

Faza 2 – Isparavanje gasova. Kako temperatura drveta raste od 100-300 C oslobađaju se glavni gasovi – ugljen-dioksid, ugljen-monoksid, acetatna i metanska kiselina. Gasovi oslobođeni u ovoj fazi ne počinju sagorijevati sve dok se vodena para poptuno ne odstrani, a drvo ostvari potrebno visoku temperaturu. Stoga je važno da drvo bude suvo da bi se hemijski procesi prilikom sagorijevanja drveta obavljalo brzo i nesmetano. Na nekih 150 C počinju fizičke promjene na drvetu – drvo mijenja boju, pojavljuju se pukotine kroz koje gasovi lakše napuštaju drvo, a već na 300 C drvo se počinje rapidno raspadati.

Faza 3 – Sagorijevanje. Tek nakon što je voda u najvećem dijelu isparila a temperatura drveta porasla na oko 300 C nastaje ova faza. Ovo je faza u kojoj se proizvodi toplota, a nastaje na dva načina – primarnim i sekundarnim sagorijevanjem. Primarno sagorijevanje započinje na oko 282 C i ide prema 482 C te rezultira oslobađanjem velike količine toplotne energije. Primarno izgaranje oslobađa velike količine neizgorelih gasova – metan, metanol, određene kiseline, vodenu paru i ugljen-dioksid. Ovi gasovi sadrže i do 60% potencijalne energije drveta. Njihovo sagorijevanje je stoga bitno radi postizanja što većeg stepena sagorijevanja i oslobađanja najvećeg dijela toplote. Ovi gasovi ne sagorijevaju na površini drveta zbog nedostatka kiseonika koji se iskoristio u primarnoj fazi ili zbog niske temperature drveta. Uslovi potrebni za njihovo sagorijevanje su dovoljna količina kiseonika i visoka temperatura u ložištu od oko 600 C. Ovdje se posebno ističu ložišta koja su izrađena sa tzv ’’dopunskim sagorijevanjem’’ kod kojih je dizajnerskim trikovima omogućeno kvalitetnije sagorijevanje zaostalih gasova čime se povećava efikasnost ložišta i smanjuje emisija štetnih materija u atmosferu. Ložišta iz Chazelles serije HP su primjer primjene ove tehnologije.

Faza 4 – Izgaranje drvene mase. Tokom izgaranja drveta, nakon što su oslobođeni svi gasovi iz njega, ugljenikovi lanci celuloze i lignina ostaju u njemu. Ugljen gori dugo sa niskim stepenom stvaranja toplote. Temperature koje se tad razvijaju u žaru kreću se između 500 i 800 C, pri čemu nema velikog plamena niti pojave čađi, a karakterističan je po kratkim plamičcima. Gorenje ugljenika (žara) je bitno zbog oslobađanja dodatne količine energije koja je važna za ukupni postotak